Minister zawiesza kształcenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej

W związku z koniecznością realizacji działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako minister nadzorujący uczelnie służb państwowych wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych do dnia 28 lutego 2021 r.

Zdaniem Ministerstwa konieczne jest podjęcie działań zmniejszających ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii, polegających na ograniczeniu udziału studentów w zajęciach organizowanych przez uczelnie służb państwowych. Niezbędne jest zatem wprowadzenie regulacji pozwalających na wyeliminowanie konieczności udziału studentów w zajęciach organizowanych przez uczelnie.

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie do dnia 28 lutego 2021 r. ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez zawieszenie kształcenia na studiach, na studiach podyplomowych oraz w innych formach, przy jednoczesnym wprowadzeniu możliwości prowadzenia w siedzibie uczelni zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów oraz zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęć na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Przewidziano również możliwość przenoszenie zajęć na inny okres rozliczeniowy, jeżeli nie można zapewnić bezpieczeństwa osób biorących w nich udział.

W pozostałym zakresie proponuje się do dnia 28 lutego 2021 r. wprowadzić prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia. Utrzymanie tej regulacji ma istotne znaczenie dla zminimalizowania skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnienia w realizacji programu danego kształcenia.

W projekcie wprowadzono także przepis wskazujący, iż decyzję w sprawie prowadzenia kształcenia w siedzibie uczelni podejmuje rektor, określając warunki realizacji zajęć zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział oraz warunki korzystania z infrastruktury uczelni.

Projekt rozporządzenia w załączniku