Korzystne przeliczenie stażu funkcjonariusza tylko za faktyczną służbę

Odchodzący do cywila funkcjonariusz nadal może liczyć na zwiększenie wysługi emerytalnej za okres pełnienia służby na granicy. Ale nie za cały okres takiej służby.

Funkcjonariusz Straży Granicznej od 1997 r pełnił służbę w placówce znajdującej się na granicy Państwa. Teraz chce odejść do cywila. Czy mimo, że od 1 stycznia 2013 r. przepis, który pozwalał na korzystne przeliczenie okresów takiej służby (półtora roku za rok) już nie obowiązuje będzie mógł skorzystać z takiego przeliczenia? Czy okres, w którym jego stosunek służbowy był zawieszony wlicza się do jego wysługi emerytalnej, jeśli wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne zostało umorzone?

Funkcjonariusz będzie mógł skorzystać z opłacalnego dla niego przeliczenia okresu swojej służby, choć nie w pełnym zakresie. Przesądził o tym przepis przejściowy ustawy uchylającej z dniem 1 stycznia 2013 r. art. 74 ustawy o SG, który przyznawał funkcjonariuszom pełniącym służbę w wymienionych w ustawie jednostkach (w strażnicach, granicznych placówkach kontrolnych oraz w składzie etatowych załóg jednostek pływających SG) prawo do zwiększenia wysługi emerytalnej (za 1 rok służby półtora roku wysługi).
Chodzi tu o art. 10 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r. poz. 664). Zgodnie z tym przepisem, funkcjonariuszom SG służby stałej, których emerytura ustalana jest na podstawie przepisów działu II rozdziału 1 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), okresy służby, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, w brzmieniu obowiązującym do 1 grudnia 2012 r., pełnionej do 31 grudnia 2012 r. zalicza się do wysługi emerytalnej za jeden rok służby półtora roku służby.

Zasady zaliczenia okresu zawieszenie w czynnościach służbowych do wysługi emerytalnej wynikają z art. 3 pkt.7 przytoczonej ustawy z 18 lutego 1994 r. Zgodnie z tym przepisem pod pojęciem wysługi emerytalnej należy rozumieć: okresy służby w wymienionych w niej formacjach (m.in. w Straży Granicznej) z wyjątkiem okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, a także okresy im równorzędne, łącznie z okresami, o których mowa w art. 14 i 16 ustawy. A zatem, co do zasady do wysługi emerytalnej nie zalicza się okresów zawieszenia w czynnościach służbowych chyba, że, na co wskazuje art. 16 ust.2 ustawy, funkcjonariusz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone, albo, gdy nie został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. W takiej sytuacji okres zawieszenia dla celów wysługi emerytalnej, należy traktować jak okres służby.

Jednak jak wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 12 grudnia 2013 r. (III AUa 731/13 www.orzeczenia.ms.gov.pl) nie pod każdym względem. Jego zdaniem wykładnia celowościowa art. 74 ust 2 ustawy o SG wskazuje, bowiem, że celem ustawodawcy było szczególne uhonorowanie tych funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w określonych rodzajach placówek granicznych. A zatem to szczególne uhonorowanie należy się niewątpliwie tym funkcjonariuszom, którzy faktycznie służbę tę pełnili, nie zaś pozostawali jedynie w służbie. Pełnienie służby jest, bowiem związane z rzeczywistym wykonywaniem czynności służbowych, zgodnie z posiadanym zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym. Co oznacza, że umorzenie postępowania karnego przywraca prawo do zaliczenia do wysługi emerytalnej okresu zawieszenia, ale tylko w wymiarze „rok za rok”.

podstawa prawna: Art. 3, art. 16 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (DzU nr 53, poz. 214)