KONFERENCJA „DOBÓR DO POLICJI W PERSPEKTYWIE ZMIAN”

Eksperci reprezentujący polskie służby mundurowe, a także przedstawiciele Francji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji i Serbii spotkali się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie w trakcie konferencji naukowej pt. „Dobór do Policji w perspektywie zmian” dyskutowali o zasadach doboru, procedurach, jak również o problemach, które napotykają chcąc zapewnić trwały dopływ wartościowych kadr w swoich szeregach.
Cel konferencji sformułował Komendant-Rektor WSPol insp. dr Marek Fałdowski, który witając uczestników powiedział, że spotkali się po to by szukać najlepszych rozwiązań, które pozwolą przyjmować do służb mundurowych najlepszych kandydatów.

O tym, że obecny system doboru wymaga zmian mówił otwierający konferencję Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Podkreślił, że zmiany są konieczne ze względu na niekorzystne tendencje jakie zaznaczyły się w procesie doboru.

– Kadra stanowi fundament każdej instytucji. Szczególnie w służbach mundurowych bo od ich funkcjonariuszy wymaga się szczególnych umiejętności i predyspozycji. To jak będą realizowane zadania stawiane przed Policją w ogromnej mierze zależy od tego jakich ludzi przyjmiemy w nasze szeregi i jak ich następnie wyszkolimy. I dlatego musimy podejmować wysiłki, aby oba te procesy nieustająco udoskonalać – podkreślił komendant.

O rozwiązaniach wartych rozważenia mających poprawić sytuację mówił dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Jarosław Siekierski. Wymienił m.in. wprowadzenie tzw. doboru celowanego, który pozwoli preferować osoby posiadające cechy szczególnie pożądane przez Policję, a także promowanie absolwentów szkół mundurowych, którzy zdaniem insp. Siekierskiego są lepiej przygotowani do funkcjonowania w realiach służby zhierarchizowanej.

O doborze do Policji opowiadali też przedstawiciele Francji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji i Serbii. We wszystkich tych krajach, w wyjątkiem Francji są problemy związane z doborem. I są to problemy bardzo podobne. Zaliczyć do nich można niekorzystne tendencje demograficzne, niskie zarobki, dużą konkurencję na runku pracę wynikającą np. z niskiego bezrobocia oraz obniżający się poziom psychofizyczny kandydatów.

Jedynym krajem z reprezentowanych na konferencji, który nie doświadcza problemów z doborem do Policji jest Francja. Jej reprezentant insp. P. Olivier Ordas, attache ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Francji w Warszawie poinformował, że wynika to głównie z dwóch powodów. Pierwszy to fala zamachów terrorystycznych, która rozbudziła w młodych ludziach silną patriotyczną postawę, drugi to wysokie bezrobocie, które sprawia, że konkurencja na rynku pracy jest bardzo mała.

Dyskutując o możliwości rozwiązania problemu nienadążania doboru za potrzebami służb poprzez obniżenie kryteriów przedstawiciele wszystkich służb zgodzili się, że nie jest właściwa droga. Uznano, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest to stosowane w wojsku a konkretnie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gdzie organizowane są kursy przygotowujące kandydatów do egzaminów i sprawdzianów przeprowadzanych w ramach procedury doboru.

Podsumowując konferencję Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk przypomniał, że jeszcze kilka lat temu Policja miała ogromny komfort bo na jedno miejsce było wielu kandydatów, a zadaniem komórek kadrowych była eliminacja nadmiaru. Dziś wiele się zmieniło i dlatego zmienić się muszą także działania Policji jeśli w jej szeregi mają być przyjmowani tylko wartościowi kandydaci.

– Kiedyś dobór był zadaniem komórek kadrowych, dziś musi to być zadanie wszystkich, poczynając od dzielnicowego a kończąc na szefie Policji. Tylko w ten sposób będziemy w stanie skutecznie odpowiedzieć na wyzwania współczesności – podkreślił.

W konferencji uczestniczyli także młodzi policjanci, słuchacze kursu podstawowego, którzy ze swojej perspektywy wiekowej i stażu służby omawiali problemy związane z doborem. Ich wkład w konferencję docenił Komendant Główny Policji.

– Warto rozmawiać z młodymi policjantami także w kwestiach związanych z doborem do Policji. Warto się wsłuchać w ich oczekiwania, spostrzeżenia, problemy i pomysły. Jako przełożeni musimy zmienić nasze myślenie o doborze i te świeże, inspirujące spostrzeżenia na pewno nam w tym pomogą – ocenił nadinsp. Jarosław Szymczyk.

(BKS KGP / ig)