Komunikat ze spotkania przedstawicieli ZG NSZZ Policjantów w MSWiA

Komunikat ze spotkania przedstawicieli ZG NSZZ P z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W dniu 29 czerwca 2017 r., na zaproszenie Ministra Jarosława Zielińskiego, Rafał Jankowski i Sławomir Koniuszy wzięli udział w spotkaniu poświęconym „Programowi naprawczemu dla Policji” przyjętemu przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w dniu 26 czerwca 2017 r. Oprócz Wiceministra Jarosława Zielińskiego w spotkaniu udział wzięli Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak oraz dyrektorzy poszczególnych departamentów MSWiA, w tym m.in. Dyrektor Departamentu Budżetu Władysław Budzeń i Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Andrzej Sprycha.
Kręgosłup dyskusji opierał się na punktach zawartych w Decyzji Nr 30/VII/2017 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, czyli na jednym z podstawowych dokumentów tworzących związkowy „Program naprawczy dla Policji”. W dokumencie tym Zarząd Główny wskazuje dziewięć obszarów, które jego zdaniem wymagają „gruntownej sanacji”.
Przypomnijmy, że chodzi o: 1) system wynagrodzeń policjantów; 2) system emerytalny; 3) system szkolenia i doskonalenia zawodowego; 4) system finansowania Policji i 5) system opieki zdrowotnej. Zarząd Główny oczekuje też zmian w: 6) przepisach dotyczących absencji chorobowej; 7) przepisach umożliwiających zapłatę za czas służby przekraczający normę, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948, 1955, z 2017 r. poz. 60) a także za służbę pełnioną w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy; 8) art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715). Jeden z obszarów, który w ocenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wymaga szczególnego zaangażowania ze strony państwa odnosi się do 9) świadomości społecznej na temat postawy wobec policjantów wykonujących swoje obowiązki służbowe.
Na wstępie ponad trzygodzinnej dyskusji gospodarz spotkania, Minister Jarosław Zieliński podziękował za zaangażowanie NSZZ Policjantów w działalność na rzecz poprawy sytuacji polskich policjantów. Zwrócił uwagę, że nie każdy obszar tej działalności odbierany jest przez resort pozytywnie, ale dokument przesłany Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera kilka punktów zbieżnych z jego oceną sytuacji i z kierunkiem, w którym resort zamierza pójść, by poprawić sytuację w polskiej Policji.
Z bardzo pozytywną oceną Ministra spotkały się propozycje dotyczące systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego, systemu opieki zdrowotnej oraz propozycji utworzenia programów zmierzających do poprawy wizerunku policjanta w społeczeństwie, nadszarpniętego wydarzeniami we wrocławskim komisariacie i podczas jednej z interwencji w Lublinie. Za temat otwarty i wymagający przeprowadzenia wnikliwych analiz Minister uznał kwestię odpłatności za tzw. nadgodziny oraz służby pełnione w nocy i dni ustawowo wolne od pracy. Duże wątpliwości Minister wyraził za to w sprawie propozycji odwrócenia systemu emerytalnego, który w Policji obowiązywać zaczął od 1 stycznia 2013 r. Z podobnym sceptycyzmem Minister podszedł do możliwości zmodyfikowania uchwalonego Programu modernizacji. Jego zdaniem pomysł przerzucenia części środków inwestycyjnych na dodatkowy wzrost uposażeń policjantów byłby dla Policji niekorzystny, jednak zwrócił uwagę, że argumenty o spadku zainteresowania podjęciem służby w Policji wymagają dodatkowych analiz i głębszego namysłu. W tej kwestii przedstawiciele Zarządu Głównego nie pozostawili wątpliwości, że wysokość uposażeń policjantów jest sprawą najważniejszą, podobnie zresztą, jak system emerytalny wymagający bezwzględnej naprawy i Związek walczyć będzie o to do skutku.
Minister Zieliński nie był w stanie udzielić precyzyjnej informacji na temat terminu wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących tzw. L-4 i art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Dążenie resortu pod tym względem nie uległy zmianie. Jednak żaden z projektów nie trafił jeszcze pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów i nie został przyjęty, jako oficjalny projekt Rządu. Kiedy to nastąpi, Minister nie chciał ujawnić albo po prostu nie znał dokładnych planów.
Oprócz wymienionych 9. punktów naprawczych przedstawiciele ZG poruszyli jeszcze kilka innych tematów ze związkowego „Programu naprawczego”. Jednym z nich był wniosek o zakupienie na wszystkie pojazdy służbowe ubezpieczenia Autocasco. Minister podszedł do tego zagadnienia z dużym dystansem, ale pod wpływem takich argumentów, jak fakt, że policjanci tak naprawdę z własnej kieszeni finansują AC uznał, że ze sprawą musi się dokładnie zapoznać.
Dużo miejsca poświęcono kwestii, która wśród policjantów wywołuje ostatnio najwięcej obaw, a dotyczy wnikliwego kontrolowania niemal każdego przypadku użycia środków przymusu bezpośredniego w trakcie interwencji i każdego przypadku, w którym to użycie wiąże się ze skargą albo dana interwencja została sfilmowana i wpuszczona do sieci. Przedstawiciele ZG zwrócili uwagę na niewspółmierność reakcji przełożonych i na niekonsekwencję zarówno ze strony tych przełożonych, jak i prokuratorów. Ponieważ sprawy wnikliwie są badane dopóty, dopóki się nie okaże, że pretensje i skargi pod adresem policjantów były niesłuszne. Kompletnie w tym wszystkim lekceważony jest interes policjanta, jako funkcjonariusza występującego w obronie porządku prawnego i w imieniu Państwa. Przełożeni lekceważą przypadki, w których dochodzi do pomówień i czynów mających zmusić policjantów do odstąpienia od czynności służbowych. Sprawy, które powinny być ścigane z urzędu nie spotykają się z żadną reakcją. W dyskusji padły konkretne przykłady potwierdzające opinię, że policjanci nie czują żadnego wsparcia ani ze strony przełożonych, ani ze strony Ministra. Za sprawę równie bulwersującą, która odstręcza policjantów od sumiennego wykonywania swoich obowiązków służbowych i powoduje, że mają obawy przed podejmowaniem jakichkolwiek interwencji jest nadmierna surowość w ocenie i ściganiu nawet najdrobniejszych przypadków naruszenia dyscypliny służbowej. Minister Zieliński zapewnił w odpowiedzi, że każdy uczciwy policjant powinien być pewny wsparcia z Jego strony i ze strony Komendanta Głównego Policji. Wskazując na przykłady z Wrocławia i Lublina podkreślił, że z przejawami wszelkiej patologii będzie konsekwentnie walczył a uczciwość i ofiarność policjantów będzie nagradzana.
W efekcie dyskusji ustalono, że przedstawiciele Zarządu Głównego zostaną włączeni do zespołów zajmujących się opracowaniem i przygotowaniem zmian, o które Związek zabiegał i które uzyskały akceptację Ministra. Dotyczyć to będzie zespołów powołanych zarówno w Ministerstwie, jak i w Komendzie Głównej Policji. Komendant Główny Policji poinformował w jednym ze swoich wystąpień, że podjął decyzję o przeznaczeniu części środków wakatowych na nagrody dla policjantów z okazji nadchodzącego Świętą Policji, co stanowi pozytywną odpowiedź na wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
W całej dyskusji Minister Zieliński zapewniał o swojej otwartości na współpracę i zachęcał do wsparcia jego starań o przywrócenie etosu służby. Odnosząc się do deklaracji Pana Ministra, przedstawiciele Zarządu Głównego zwrócili uwagę, że etos służby ma dwie strony – nie tylko obowiązki, ale i konkretne prawa. Oczekując od policjantów wyjątkowej ofiarności nie powinno się zapominać o stworzeniu im odpowiednich warunków, przede wszystkim godnych uposażeń i względniejszych przepisów emerytalnych, które tę ofiarność powinny rekompensować.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów