Komunikat z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

20 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG NSZZ Policjantów

Prezydium ZG NSZZ Policjantów podjęło decyzje w następujących sprawach:

1. Projekt  zmiany ustawy o Policji dotyczący pluralizmu związkowego w Policji, 30 – dniowego okresu ochronnego dla funkcjonariuszy Policji przebywających na zwolnieniu lekarskim oraz dodatkowych uprawnieniach komisji lekarskich.

W wyniku dyskusji Prezydium przyjęło bardzo krytyczną i jednoznaczną opinię odnośnie planów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie stworzenia możliwości utworzenia w Policji kolejnego związku zawodowego. W jego ocenie motywy Ministra są czysto polityczne i partykularne zmierzające wyłącznie do przejęcia kontroli politycznej nad całą formacją.

Prezydium przyjęło roboczy plan dalszych działań w kierunku wycofania się przez Rząd RP z powyższej szkodliwej dla Policji i Państwa propozycji ustawowej.

Prezydium pozytywnie odniosło się do propozycji dotyczącej „L-4”, która przez Związek była zgłaszana od momentu jej wprowadzenia w 2014 roku. 30 – dniowy okres ochronny to kompromis osiągnięty w ramach Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, na który z niecierpliwością czekają policjanci. Również zmiany dotyczące komisji lekarskich pozwolą na ocenę stanu zdrowia funkcjonariusza związanego ze szczególnymi warunkami służby, co w obecnych uregulowaniach prawnych było praktycznie niemożliwe ze znaczną szkodą finansową dla nich.

Wydane przez NSZZ Policjantów opinie będą podstawą wydania praktycznie tożsamej opinii  do projektu ustawy  przez ZG FZZ oraz Prezydium FZZSM.

2.Niedoszacowania budżetu Policji
Prezydium ZG NSZZ Policjantów po analizie korespondencji przekazanej Związkowi przez Komendanta Głównego Policji dot. budżetu Policji, w tym „Programu Modernizacyjnego” podjęło decyzję o wystąpieniu przez NSZZ Policjantów do Premier Rządu RP o zwiększenie budżetu Policji, który obecnie nie gwarantuje środków na pełną realizację podwyżek, dodatkowytysiąc etatów dla Policji, nowo utworzone stanowisko „starszego dzielnicowego” oraz awanse i sukcesywny wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych. Taka sytuacja uniemożliwia m. in. kierownikom jednostek Policji prowadzenia efektywnej polityki kadrowej, w szczególności działań motywacyjnych.
3.I Kongres Przewodniczących ZT NSZZ Policjantów i Emerytów
Prezydium zaakceptowało przygotowany przez Zespół ZG NSZZ Policjantów Plan Organizacji Kongresu, który może być impulsem do dalszej integracji środowiska zawodowego i związkowego w walce o żywotne interesy policjantek i policjantów oraz NSZZ Policjantów. Zapewne Kongres zakończy się przyjęciem stosownej rezolucji w tej sprawie.

4.Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie
Prezydium ZG NSZZ Policjantów postanowiło wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę Rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
W ocenie Prezydium obecne przepisy w porównaniu z przepisami rozporządzenia obowiązującego przez 2010 rokiem są niekorzystne dla wielu funkcjonariuszy oraz dyskryminujące i sprzeczne z przepisami ustawy o związkach zawodowych dla osób pełniących funkcje w organach NSZZ Policjantów.
Prezydium bardzo krytycznie odniosło się do sytuacji, gdzie z powodu nieuzasadnionych opóźnień w zmianie  stosownych przepisów policjanci zajmujący stanowisko „starszego dzielnicowego” otrzymali niższy równoważnik.  Prezydium ZG NSZZ P oczekuje od MSWiA oraz KGP pilnych działań w tej sprawie.
5.Prawo policjanta do wydawania poleceń podczas realizacji czynności służbowych
Prezydium postanowiło wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę ustawy o Policji w kierunku wprowadzenia jednoznacznego zapisu na wzór innych służb, który da policjantom możliwości wydawania poleceń np. podczas różnego typu interwencji. Obecne przepisy w tej sprawie są rozproszone w różnych aktach prawnych i niejednoznaczne, co utrudnia funkcjonariuszom skuteczne działania w przypadku gdy osoby postronne usiłują utrudniać wykonywanie  czynności służbowych.
6.„Guziki Katyńskie”  do umundurowanie policyjnego
Prezydium postanowiło wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem  o przygotowanie w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej uregulowań prawnych, które pozwolą na noszenie przez funkcjonariuszy na umundurowaniu służbowym  „guzików katyńskich” – elementów umundurowania polskich oficerów, którzy zostali zamordowani  w 1940 roku przez oprawców z NKWD.
W ocenie Prezydium będzie to doskonały sposób na budowanie etosu zawodu policjanta oraz uczczenia bohaterów, którzy za niepodległą Polskę oddali największą ofiarę jaką jest ludzkie życie.
7.Kongres Forum Związków Zawodowych
W związku w ponownym wstąpieniem NSZZ Policjantów do Forum Związków Zawodowych wybrano 21 Delegatów NSZZ Policjantów na Kongres FZZ, który odbędzie się w miesiącu maju br.

Zespół Prasowy ZG NSZZ P