KOMUNIKAT dotyczący propozycji MSWiA ws. art. 15a przedstawionej na spotkaniu w dniu 25 września br.

Poniżej Komunikat Biura Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

K O M U N I K A T
dotyczący propozycji MSWiA ws. art. 15a przedstawionej na spotkaniu
w dniu 25 września br.

W związku z wątpliwościami sygnalizowanymi w sprawie warunków, jakie powinni spełniać funkcjonariusze, by zatrudnienie w tzw. cywilu zostało wliczone do emerytury mundurowej, uprzejmie informujemy, że na spotkaniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przedstawił wstępną i ogólną propozycję dotyczącą art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Strona związkowa uzyskała zapewnienie o przedstawieniu tej propozycji w formie pisemnej (projekt zmiany ustawy). Minister Wąsik zobowiązał się, że taki projekt zostanie przedstawiany stronie społecznej.

Na uzgodnionym przez strony w miesiącu listopadzie spotkaniu strona społeczna przedstawi swoją opinię do projektu zmiany ustawy.

Biuro prasowe ZG NSZZ Policjantów

 

źródło: 30 września 2020