Komunikat dot. prac Zespołu powołanego Decyzją nr 234 Komendanta Głównego Policji

6 grudnia 2017 r. zakończył prace powołany Decyzją Nr 234 Komendanta Głównego Policji z 20 września 2017′ Zespół do opracowania koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji podczas, i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

W wyniku prac zespołu, w skład którego weszli między innymi przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Szkół Policji oraz NSZZ Policjantów, opracowany został projekt koncepcji, w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji podczas, i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Projekt koncepcji zawiera propozycję zmiany zapisu art. 15 ustawy o Policji poprzez dodanie jednoznacznie brzmiącego prawa policjantów do wydawania poleceń w związku z wykonywaniem zadań służbowych. W projekcie zawarto również wprowadzenie nowej regulacji w kodeksie wykroczeń, sankcjonującej uniemożliwienie lub udaremnienie wykonania czynności służbowej poprzez niestosowanie się do poleceń jako wykroczenie. Zamieszczono także propozycję wprowadzającą ściganie zniesławienia funkcjonariusza publicznego z urzędu, a karalność znieważenia zarówno podczas, jak i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, a nie tylko łącznie.

Wypracowane propozycje zawierają także analizę możliwości prawnej pomocy policjantom w reakcji na przestępstwa przeciwko nim oraz możliwości finansowej rekompensaty kosztów obrony w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, w przypadku odmowy wszczęcia śledztwa, jego umorzenia lub uniewinnienia policjanta.

Istotnym punktem koncepcji jest też propozycja wypracowania mechanizmów pozwalających niwelować skutki bezpodstawnych oskarżeń i pomówień oraz wdrożenia kampanii społecznej na rzecz uświadamiania obywatelom, że funkcjonariusze publiczni podlegają szczególnej ochronie prawnej.

W pracach zespołu ze strony NSZZ Policjantów udział wzięli Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów kol. Piotr Kujawa i kol. Kazimierz Barbachowski.

Dziękując za wspólną pracę nasi przedstawiciele, zgodnie podkreślili wysoki poziom zaangażowania członków zespołu w rozwiązanie problemów ochrony prawnej policjantów, a efekt jego prac jako istotny krok podjęty w kierunku ich rozwiązania.

Kazimierz Barbachowski