Jeden organ rentowy dla funkcjonariuszy

Funkcjonariusze służby celno-skarbowej oraz ochrony państwa będą mogli ubiegać się o renty i emerytury w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA. Tym samym będą korzystać z tych samych rozwiązań co policjanci i strażacy.

Taką możliwość wprowadza projekt rozporządzenia ministra MSWiA w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin. Zgodnie z tym dokumentem wszyscy funkcjonariusze nabywający prawo do renty lub emerytury będą musieli złożyć wniosek o świadczenie właśnie do ZER MSWiA. Dodatkowo takie osoby będą zobowiązane do złożenia informacji o sposobie pobierania świadczenia.

Zakład emerytalno-rentowy będzie przyjmować nie tylko papierowe wnioski, ale także elektroniczne podpisane kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przy czym funkcjonariusze mają możliwość złożenia wniosku o świadczenie w kadrach swojej formacji. I to zarówno w miejscu ostatniego pełnienia służby, jak i miejscu zamieszkania. W ciągu siedmiu dni, licząc od terminu jego złożenia, kadry będą musiały przesłać go do ZER MSWiA. Funkcjonariusze korzystający z tego rozwiązania mogą – wyłącznie na własne żądanie – otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia wniosku.

Osoby ubiegające się o rentę lub emeryturę zobowiązane są dołączyć do wniosku dokumenty wskazujące datę i podstawę prawną zwolnienia ze służby. Niezbędne jest także udokumentowanie okresów służby oraz lat równorzędnych z nią.

Zakład emerytalny uznaje jako dowód zaświadczenie o przebiegu służby sporządzone na podstawie akt osobowych przez kadry danej formacji. Także okresy wykonywania czynności w szczególnych warunkach, np. w rejonie działań wojennych, muszą być udokumentowane. Samo stwierdzenie, że zainteresowany wykonywał misję specjalną – to za mało.

Celnikowi zwolnionemu ze służby w okresie od 3 marca 2015 r. do 28 lutego 2017 r. zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wystawia Krajowa Administracja Skarbowa. Osobom, które pełniły służbę w zlikwidowanym Biurze Ochrony Rządu potwierdzenie zatrudnienia oraz prawa do wyższego świadczenia wyda Służba Ochrony Państwa.

Ubiegający się o rentę inwalidzką muszą przedstawić poświadczenie potwierdzające istnienie inwalidztwa związanego ze służbą. Taki dokument musi zostać wystawiony przez komisję lekarską MSWiA.

Sam zainteresowany jest zobowiązany do przedstawienia poświadczeń zarobków będących podstawą do ustalenia wysokości świadczenia. Natomiast osoby, które rozpoczęły służbę przed 2 stycznia 1999 r., muszą przekazać zakładowi emerytalnemu dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe. Dzięki temu ich staż w służbach zostanie zwiększony o ten okres pracy w cywilu.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty publikacji. ??

Bożena Wiktorowska/ Dziennik Gazeta Prawna