Informacja z przebiegu posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych

15 lipca 2020 roku odbyło się zapowiedziane wczoraj posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432).

Skład Podkomisji:
Wiesław Szczepański,
Małgorzata Pępek,
Urszula Nowogórska,
Zbigniew Hoffman,
Mateusz Bochenek,
Grzegorz Piechowiak,
Magdalena Sroka,
Paweł Hreniak
Zdzisław Sipiera – przewodniczący Podkomisji.

W II czytaniu projektu ustawy na posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej uczestniczył Sekretarz Stanu MSWiA Maciej Wąsik oraz Dyrektor Władysław Budzeń i Mariusz Cichomski
Ze strony społecznej w posiedzeniu uczestniczyli za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość m.in. Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, Wiceprzewodniczący Andrzej Szary oraz Członek ZG NSZZ Policjantów Sławomir Koniuszy.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów jeszcze przed planowanym posiedzeniem Podkomisji przekazał Posłowi Wiesławowi Szczepańskiemu oraz Posłance Magdalenie Sroce, członkom Podkomisji niżej wymienione wnioski FZZ SM wraz ze stosownym uzasadnieniem:

1. Art. 1 pkt 5) dotyczy art. 39 ust 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji – proponujemy wykreślenie słów „dobro postępowania lub dobro służby”. Pojęcia te są nieostre i dają zbyt dużą swobodę przy podejmowaniu decyzji, w sytuacji gdzie czyn może być wątpliwy ponieważ ma charakter nieumyślny. Taka decyzja w zasadzie będzie ze szkodą dla funkcjonariusza, który w czasie zawieszenia w czynnościach służbowych ponosi bardzo istotne skutki finansowe, a mianowicie otrzymuje 50% uposażenia. Ponadto proponujemy, aby pozostawić w tym artykule dotychczasowy zapis, który daje możliwość wydłuża czasu zawieszenia w czynnościach służbowych do 3 miesięcy, a proponuje się do 12 miesięcy. W ocenie Federacji wydłużenie czasu zawieszenia w czynności służbowych o 9 miesięcy na znajduje żadnego logicznego uzasadnienia i ma charakter dyskryminujący pokazujący, że stosujemy tu zasadę „domniemanie winy”, a nie odwrotnie.

2. Art. 1 pkt 11) lit. „a” i pkt 14) ustawy o Policji. Należy dokonać nowelizacji projektu przepisów wykonawczych regulujących procedurę opiniowania policjantów na potrzeby przyznawania świadczenia motywacyjnego tj. Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 sierpnia 2010 r w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 883, z 2014 r. poz. 1231 oraz z 2018 r. poz. 215, z 2019 r. poz. 441). Według nas koniecznym jest:
• rozszerzenie zakresu przedmiotowego rozporządzenia poprzez dodanie do § 2 punktu 5 o treści: „ustalać zasadność przyznania świadczenia motywacyjnego”;
• w regulacji odnoszącej się do nadzwyczajnych terminów opiniowania należy dodać do § 3 ust. 3, punkt 3 o treści: „wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego”.

3. Art. 1 pkt 27) dotyczy art. 135 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz 136 bc ust 3 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej. Federacja zdecydowanie sprzeciwia się wobec wprowadzenia zapisu sankcjonującego 2 letni okres ustania karalności przewinienia dyscyplinarnego i wnosi o utrzymanie dotychczasowego okresu zapisanego w ww. ustawach. W naszej ocenie tak istotne wydłużenie okresu procesu dyscyplinarnego, który powinien być w miarę możliwości bardzo szybki nie znajduje żadnego praktycznego uzasadniania, może z wyjątkiem szukania casusu dyscyplinarnego na funkcjonariusza przez dwa lata, co jak pokazuje dotychczasowa praktyka nie jest czymś nowym.

4. Art. 1 pkt 32) dotyczy art. 135 f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz odpowiadającego mu artykułu ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej. Proponujemy wprowadzenie zapisu, który będzie dawał prawo obwinionemu funkcjonariuszowi lub jego obrońcy na ich wniosek otrzymania uwierzytelnionych kopii materiałów postępowania dyscyplinarnego. Proponowane rozwiązanie tworzy pełniejsze prawo do zapewnienia obwinionemu funkcjonariuszowi ochrony jego interesu w trwającym postępowaniu dyscyplinarnym. Podobne rozwiązanie jest zapisane w Kodeksie Postępowania Karnego i nie budzi ono żadnych wątpliwości.

5. Art. 8 ust. 1 opiniowanego projektu ustawy z uprawnienia, o którym mowa w art. 115a ustawy o Policji i odpowiadających mu artykułach w ustawach o SG i PSP wynika, że ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnia zajmowanym stanowisku służbowym, stosować się będzie wyłącznie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 6 listopada 2018 r. i funkcjonariuszy zwolnionych ze służby od dnia 6 listopada 2018 r. Federacja stoi na stanowisku, że nowa, regulacja powinna objąć wszystkich funkcjonariuszy, których zwolniono ze służby po 27 lipca 2001 roku, czyli po dniu wejścia w życie „niekonstytucyjnej” wysokości ekwiwalentu w zamian za niewykorzystany urlop. Każde zawężenie tej daty, a tym samym ograniczenie liczby funkcjonariuszy uprawnionych do ekwiwalentu w wysokości ustalonej przez Trybunał Konstytucyjny, będzie niezgodne z Konstytucją i spowoduje kolejny wniosek do TK.

NSZZ POLICJANTÓW ZAPROPONOWAŁ NASTĘPUJĄCY ZAPIS ART. 8.1 :
Art. 8.1. Przepis art.115 a ustawy zmienianej w art.1,w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do spraw dotyczących wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych i niezakończonych w stosunku do policjantów zwolnionych ze służby po dniu 27 lipca 2011 roku.

Wnioski podczas posiedzenia były prezentowane przez wskazanych wcześniej posłów. Wniosek nr 2 został zaakceptowany przez Wiceministra Macieja Wąsika, który zobowiązał się do wprowadzenia zmian w rozporządzeniu MSWiA dotyczącym opiniowania policjantów, tak aby nikt nie został pokrzywdzony ponieważ „świadczenie motywacyjne” ma mieć charakter powszechny bez wykluczania kogokolwiek. Wniosek nr 4 został częściowo uwzględniony. Pozostałe wnioski nie zyskały akceptacji Podkomisji. Będą ona powtórzone na posiedzeniu Komisji w dniu 20 lipca br.

Minister w swoim wystąpieniu pozytywnie ocenił współpracę ze stroną związkową nad projektem ustawy mimo, że w niektórych sprawach się różniliśmy. Minister stwierdził, że związki zawodowe są współautorami procedowanego aktu prawnego, a ich działacze rzetelnie i z oddaniem pracują na rzecz swojego środowiska zawodowego i zasługują na słowa uznania.
Sekretarz Stanu MSWiA stwierdził, że wg strony rządowej rozwiązanie dotyczące art. 115a jest zgodne z Konstytucją RP. Przeciwnego zdania są związkowcy, którzy wyrazili to już na posiedzeniu Komisji SWiA w dniu 14 lipca br.

Po wyczerpaniu procedowania poprawek odbyło się głosowanie nad przyjęciem całego projektu ustawy z przyjętymi poprawkami, który jest zarazem Sprawozdaniem Podkomisji.
Przyjęto sprawozdanie Podkomisji w sprawie przyjęcie ustawy z poprawkami jednomyślnie – 9 głosów za.

Sprawozdawcą projektu wybrano przewodniczącego Podkomisji posła Zdzisława Sipierę.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów