Informacja z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego

31 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ).

W punkcie dotyczącym omówienia Ustawy o L-4″ – przedstawiciel MSWiA poinformował, że główne zmiany będą dotyczyły:

 • rozliczania w 100% pierwszych 30 dni zwolnienia lekarskiego’
 • środki z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach z powodu zwolnienia lekarskiego, będą przekazywane bezpośrednio na fundusz nagród bez dodatkowego subkonta tj. do wspólnego podziału,
 • w przypadku nie dostarczenia zwolnienia lekarskiego do pracodawcy w ustawowym terminie potrącana będzie kwota od wynagrodzenia w wysokości 25% „dniówki” za każdy dzień  po 8 dniu od wystawienia  zwolnienia,
 • w celu doprecyzowania zasad określania zwolnienia lekarskiego jako zwolnienie w związku ze służbą czy też bez związku ze służbą zaproponowana zostanie nowelizacja ustawy o komisjach lekarskich (z 24 XI 2014r.) gdzie „wpisany” zostanie cały nowy Rozdział V, który nada stosowne kompetencje komisjom lekarskim.

  Ponadto przedstawiciele resortu poinformowali, że ww. projekt ustawy znajdzie się w najbliższych dniach na stronie internetowej BIP MSWiA.

  Kolejny punkt spotkania poświęcony był omówieniu informacja MSWiA – czy są prowadzone prace nad zmianami dotyczącymi zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb mundurowych przez podległe jej komórki.  Przedstawicielka MSWiA poinformowała, że  resort nie pracuje nad takimi zmianami.

  W dalszej części spotkania dyskutowano na temat art. 15 „a”. Przedstawiciel MSWiA poinformował, że przewidywane koszty dla budżetu to ok. 12,3 mln zł w roku 2019, które wzrosną na przestrzeni 10 lat do kwoty ok. 62,5 mln zł w roku 2028.

  Następnie przyjęto Plan pracy Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych na rok 2017  – priorytety Podzespołu:

 • monitorowanie realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej w latach 2017-2020”;
 • przegląd i wypracowanie wspólnych i systemowych oraz ustawowych rozwiązań dla pracowników zatrudnionych w służbach mundurowych, zawierających podstawowe prawa i obowiązki oraz zasady ich wynagradzania;
 • zwiększenie ochrony prawnej funkcjonariuszy służb mundurowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych;
 • monitorowanie informacji dot. proponowanych zmian, zasad i przepisów systemu emerytalnego służb mundurowych;
 • monitorowanie prac związanych z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej oraz włączeniem funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych;
 • monitorowanie prac związanych z wprowadzeniem zmian do tzw. ustawy o L4;
 • wypracowanie i wprowadzenie zmian dot. art. 15 „a” ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych;
 • doprowadzenie do zakończenia prac w/s. nadgodzin w służbach mundurowych dot. 100% odpłatności za godziny ponadnormatywne dla wszystkich funkcjonariuszy oraz za służbę funkcjonariuszy w porze nocnej i święta;
 • wypracowanie zasad wypłaty należności za ubezpieczenia społeczne byłym funkcjonariuszom bez uprawnień emerytalnych i zwrotu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • analiza bezpieczeństwa pełnienia służby przez funkcjonariuszy we wszystkich służbach;
 • wypracowania modelu zabezpieczenie finansowania funkcjonowania służb mundurowych  wzorem MON w powiązaniu ze stałym % PKB;
 • wniesienie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych w części rozliczania dochodów własnych przez jednostki organizacyjne służb mundurowych w zakresie uznania wypłat odszkodowań materialnych jako środki własne tych jednostek w celu odtworzenia utraconego (zniszczonego) sprzętu;
 • reagowanie na zgłaszane problemy pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych m.in.  próby ograniczania i wprowadzania zakazów dot. dodatkowego zarobkowania jak również wdrożenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2014r. w/s. rozliczania jako dzień wolny Święta Trzech Króli oraz innych świąt, które występują w soboty;
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dialogu społecznego w poszczególnych służbach mundurowych.

http://kspnszz.org/index.php/2017/01/31/informacja-z-posiedzenia-podzespolu-problemowego-ds-sluzb-mundurowych-rady-dialogu-spolecznego/