Drugie czytanie projektu ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych

– Ten projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym samych funkcjonariuszy, mającym swoje źródło w poczuciu etycznego obowiązku zapewnienia godnej egzystencji zwierzętom w służbie i tym wycofywanym ze służby – powiedział wiceminister Błażej Poboży 23 czerwca br. w Sejmie.

Parlament wysłuchał w tym dniu sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Wiceminister odpowiadał również na pytania posłów.

W ocenie kierownictwa MSWiA, dotychczasowe rozwiązania dotyczące sytuacji zwierząt w formacjach mundurowych były i są niewystarczające. Dlatego zdecydowaliśmy o rozpoczęciu prac nad kompleksowym uregulowaniem statusu zwierząt wykorzystywanych w tych służbach – powiedział wiceminister Błażej Poboży, uzasadniając konieczność wprowadzenia zmian ustawowych w tym zakresie.

Z ogromną radością obserwowaliśmy to, jak na kolejnych etapach prac legislacyjnych kolejne formacje przyłączały się do naszej propozycji – dodał.

Wiceminister Błażej Poboży podkreślił również, że omawiany projekt ustawy nie wyłączy stosowania przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Stanowi jej dopełnienie, odnosząc się do zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych – wyjaśniał.

W związku z tym, że podczas II czytania zgłoszono poprawki do przedłożonego projektu ustawy, Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Zgłoszone poprawki dotyczyły zwierząt używanych w Siłach Zbrojnych.

Całościowe uregulowanie status zwierząt w służbach mundurowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw ma na celu uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w Siłach Zbrojnych RP, Służbie Więziennej i Straży Marszałkowskiej. W projekcie zaproponowano rozwiązania regulujące sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu z użycia w formacjach.

W projekcie określono wymogi dla opiekuna, któremu przydziela się zwierzę pod opiekę w poszczególnych formacjach, obowiązki opiekunów zwierząt, zasady żywienia oraz zasady poddawania zwierząt zabiegom profilaktycznym i leczeniu. Opiekun zwierzęcia będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłacany będzie co miesiąc z góry. Rozwiązania odnoszące się do równoważnika będą obowiązywać także po wycofaniu zwierzęcia ze służby.

Zwierzęta wycofane z użycia w danej formacji będą pozostawały na jej stanie. Natomiast pierwszeństwo w powierzeniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun. Jeśli dotychczasowy opiekun nie podejmie się opieki nad zwierzęciem, będzie ono mogło zostać powierzone innemu przeszkolonemu funkcjonariuszowi, pracownikowi formacji albo byłemu funkcjonariuszowi znajdującemu się na rencie lub zaopatrzeniu emerytalnym, a także organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona zwierząt.

Projekt ustawy przewiduje również możliwość przyznawania wsparcia opiekunom zwierząt wycofanych z użycia w poszczególnych formacjach przed dniem wejścia w życie ustawy – w przypadkach uzasadnionych dobrem zwierząt. Taką możliwość uzyskają komendanci służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Komendant Straży Marszałkowskiej.