Co dalej z rekompensatą za cały okres pozostawania poza służbą oraz na wliczeniu tego okresu do wysługi emerytalnej funkcjonariuszowi Policji – uniewinnionemu i przywróconemu do służby?

8 czerwca 2021′ o godzinie 15-tej odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji. Jednym z punktów posiedzenia będzie rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 56 w sprawie zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

*****

Dezyderat nr 56
Komisji do Spraw Petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z 13 stycznia 2021 r.

Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 r. rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie art. 42 ust. 5 i 6 (BKSP-145-IX-57/20).

Zmiana przepisów proponowana w petycji polega na zapewnieniu funkcjonariuszowi Policji – uniewinnionemu i przywróconemu do służby – pełnej rekompensaty za cały okres pozostawania poza służbą oraz na wliczeniu tego okresu do wysługi emerytalnej.

Obowiązujące przepisy przewidują jedynie świadczenie pieniężne za okres do 6 miesięcy pozostawania poza służbą i nie wliczają tego okresu do wysługi emerytalnej. Jak deklaruje autor petycji, postulowana zmiana przepisów umożliwiłaby uniewinnionym funkcjonariuszom Policji pełną rehabilitację prawną i zapewniłaby realizację wyroku TK z 14 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 18/14, oraz doprowadzenie do stanu zgodności prawa z art. 2 (zasada sprawiedliwości społecznej) oraz art. 32 Konstytucji (prawo do równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji).

Sejm uprzednio dokonał zmian w prawie w związku z przywołanym wyrokiem TK, a ustawa nowelizująca z dnia 16 maja 2019 roku wprowadziła do systemu prawnego rozwiązania korespondujące z uwagami Trybunału i umożliwiła częściową rehabilitację prawną i powrót do służby zwolnionego policjanta, który został uniewinniony w postępowaniu karnym. Ustawa ta jednak nie rozwiązała wszystkich problemów związanych z prawną rehabilitacją pomówionych funkcjonariuszy Policji, również w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, który postuluje wprowadzenie do ustawy o Policji rozwiązań prawnych umożliwiających pełną rekompensatę za okres pozostawania funkcjonariusza poza służbą.

Komisja do Spraw Petycji, uznając postulaty zawarte w petycji za słuszne, zwraca się w pierwszej kolejności o informację, jaka jest skala przywróceń do służby funkcjonariuszy uprzednio zwalnianych dyscyplinarnie. Komisja prosi jednocześnie o dokonanie pogłębionej analizy i oceny postulatu ujętego w petycji oraz o wskazanie, czy z uwagi na charakter poszczególnych spraw zasadne byłoby ich różnicowanie. Czy planowane są obecnie zmiany w przepisach w przedmiotowym zakresie?

Przewodniczący Komisji
(-) Sławomir Jan Piechota

Fot. (jp)

*****

Petycja w załączniku