Będzie dezyderat do MSWiA w sprawie petycji za szkodę poniesioną w mieniu osobistym podczas pełnienia służby.

Jak wcześniej zapowiadaliśmy, dzisiaj odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisja ds. Petycji. I posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00, drugie o 10:30.

w porządku I posiedzenia:
– Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas pełnienia służby przedmiotów osobistego użytku, niezależnie od tego, czy skutkiem zdarzenia powodującego szkodę był uszczerbek na zdrowiu albo śmierć funkcjonariusza – Nr Petycji BKSP-145-502/19.
– petycję przedstawił zastępca przewodniczącego Komisji poseł Grzegorz Raniewicz.

W posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Kazimierz Barbachowski, który był inicjatorem petycji dotyczącej odszkodowania za utracone mienie prywatne.

  • zastępca Przewodniczącego Komisji poseł Grzegorz Raniewicz przypomniał, że petycję wniósł Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Petycja dotyczy prawa do odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas pełnienia służby przedmiotów osobistego użytku, niezależnie od tego, czy skutkiem zdarzenia powodującego szkodę był uszczerbek na zdrowiu albo śmierć funkcjonariusza. Mamy pozytywną opinię Biura Analiz Sejmowych, petycja jest prawidłowo złożona. Pozostaje kwestia interpretacji ze strony posłów, czy jest to słuszne żądanie. Przedstawiciel MSWiA przedstawi nam jak wiele jest takich zdarzeń i jakie skutki taki akt prawny spowoduje.
  • zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA, stwierdziła, iż petycja wymaga oszacowania skutków, gdyż nie znamy skali problemu, bo petycja do nas nie trafiła, lecz do Sejmu. Pozostałe służby także popierają petycję ZG NSZZ Policjantów. Co do zasady funkcjonariusze idąc na zabezpieczenie są umundurowani i nie powinni brać przedmiotów prywatnych. Należałoby określić postępowanie w przypadku uszczerbku na zdrowiu i wprowadzić mechanizm zabezpieczający przed nadużyciami, służby musiałyby przygotować swoje budżety. Tutaj te wszystkie aspekty wymagają dalszej analizy aby podjąć działania.
  • Grzegorz Raniewicz – podsumowując, jest to wniosek związków zawodowych, a więc takie wypadki występowały i występują, proponuję wystąpić z dezyderatem, żeby minister miał czas na wydanie opinii a inne służby odnieść się szczegółowo do petycji. Odnosząc się do wypowiedzi pani dyrektor, chcę podkreślić, że przecież policjant nie zawsze jest na służbie umundurowany. Często po cywilnemu podejmuje interwencję. Kierunek nakreślony w Petycji jest słuszny i dezyderat będzie skierowany do MSWiA. Wobec decyzji Komisji o skierowaniu dezyderatu poseł Grzegorz Raniewicz nie musiał już udzielać głosu stronie społecznej reprezentowanej przez Kazimierza Barbachowskiego

Retransmisję I posiedzenia można obejrzeć tutaj

Na podstawie transmisji bezpośredniej (jp)